wybory kreują los
wybory kreują los

Szkolenia z obsługi programu Internetowego Skłonności Zawodowe

Drodzy Państwo,

Zapraszam na dwa szkolenia dla osób, które pragną zaczać pracować na wersji Internetowej Achtnicha: szkolenie techniczne i powtórkowe.

 • SZKOLENIE TECHNICZNE:

Dla osob, które skończyły szkolenie z Testu Achtnicha jakiś czas temu i nie korzystały do tej pory z programu komputerowego oferujemy szkolenia techniczne, zarówno w programie stacjonarnym, jak i Internetowym.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres naszego biura: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na szkolenie prosimy przywieść ze sobą własne "przypadki" do analizy; zostaną one opracowane z użyciem programu.

Czas szkolenia: 6 godzin.

Koszt szkolenia: 400 zł netto.

Po szkoleniu uczestnicy otrzymują bezpłatny "Starter", tj. program Skłonności Zawodowe.

Praca z testem Achtnicha jest sensowna, przy użyciu programu staje się po prostu przyjemnością!!

 • SZKOLENIE POWTÓRKOWE:

Uczą nas nie książki, lecz ludzie! Naszą dewizą jest: "każdy klient może Cię czegoś nauczyć". Nauka jest skuteczniejsza, jeśli dzielimy się swoimi doświadczeniami.

Tych z Państwa, którzy skończyli szkolenie z Testu Achtnicha jakiś czas temu i chcą sobie odświeżyć warsztat - zapraszamy na szkolenie "powtórkowe".

Czas szkolenia: 6 godzin. Małe grupy warsztatowe.

Koszt: 300 zł netto.

Metoda: analiza przypadków (case study).

Zapraszamy!

Polskie Stowarzyszenie Psychologii Losu

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Stowarzyszenie Psychologii Losu”. W dalszych postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie dysponuje znakiem oraz pieczęcią.

Teren działania i siedziba
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Polski.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.
3. Przedstawicielem Stowarzyszenia jest Henryk Jarosiewicz, zam. 52-010 Wrocław, ul. Opolska 51 m.1, legitymujący się dowodem osobistym nr ARL819026 (wyd. przez Prezydenta Wrocławia 05.01.2009 r.).
4. Przedstawiciel reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach.
6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej jej członków.
7. Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich.

Cel Stowarzyszenia
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Działanie na rzecz rozwoju psychologii losu w Polsce przez prowadzenie i popieranie badań w zakresie psychologii losu i dziedzin pokrewnych.
2. Popularyzowanie wiedzy z dziedziny psychologii losu wśród psychologów, doradców zawodowych oraz przedstawicieli innych nauk humanistycznych.
3. Promocja myśli Lipota Szondiego, założyciela psychologii losu oraz innych przedstawicieli tego kierunku.
4. Upowszechnianie testu Szondiego i Obrazkowego Testu Zawodów Martina Achtnicha.
5. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi teorią i praktyką psychologii losu.

Formy działania
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie posiedzeń i spotkań naukowych.
2. Organizowanie odczytów i wykładów popularnonaukowych dla zaznajomienia specjalistów z innych dziedzin i osób zainteresowanych zagadnieniami psychologii losu.
3. Prowadzenie działalności wydawniczej w formie niedochodowej.
4. Propagowanie szkoleń z zakresu psychologii losu, Testu Szondiego i Obrazkowego Testu Zawodów organizowanych przez członków Stowarzyszenia.
5. Certyfikacja i akredytacja psychologów i doradców zawodowych pracujących Testem Szondiego i Obrazkowym Testem Zawodów Martina Achtnicha.
6. Prowadzenie stron Internetowych poświęconych problematyce psychologii losu i doradztwa zawodowego.
7. Wydawanie Biuletynu i innych materiałów informacyjnych, w postaci papierowej i Internetowej.
8. Współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania.
9. Wspieranie działań zmierzających do zawiązania stowarzyszenie prawnego psychologii losu w Polsce.
10.Inne działania realizujące cele statutowe.

Projekt 15 plus

Geneza projektu – bezradność u progu dorosłości
Naukowcy wskazują, że rozwój w okresie tzw. „dorosłości” (są to lata 17 do 25-30) to „osiągnięcie dojrzałości, które obejmuje zarówno sferę fizjologiczną, intelektualną, emocjonalną, osobowości, jak i społeczną. W okresie dorosłości zaznaczają się następujące trendy rozwojowe:
- stabilizacja własnej tożsamości;
- nawiązywanie głębszych związków interpersonalnych, co związane jest z uwolnieniem się od samego siebie, a wyczuleniem na potrzeby innych;
- pogłębienie dziedzin aktywności: praca, nauka, zainteresowania;
- wyraźniejsze dostrzeganie problemów moralnych i etycznych;
-wzrost znaczenia troski nie tylko o najbliższych, ale również o wszystkich potrzebujących i cierpiących.
Zdaniem Havighursta jest to okres najbardziej indywidualny i samotny w tym sensie, że jednostka lub – częściej – dwie jednostki muszą działać przy minimum społecznej uwagi i pomocy w rozwiązywaniu najważniejszych zadań życiowych” (Maria Kielar-Turska „Rozwój człowieka w pełnym cyklu życia”)
Nic zatem dziwnego, że wkraczanie w tzw „dorosłość” to czasem… najtrudniejszy okres naszego życia! Można go porównać do startu samolotu, który rozpędza się na pasie startowym i w pewnym momencie trzeba pociągnąć drążek i oderwać się od ziemi. Często pojawia się wtedy niepewność, a nawet bezradność. Nierzadko kryzysy rozwojowe i rozmaite tendencje ucieczkowe: w alkohol, narkotyki, przestrzeń wirtualną...

 

Cel projektu – pomoc w paradygmacie doradztwa kariery
Celem projektu 15+ jest specjalistyczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna młodzieży w radzeniu sobie z problemami kariery zawodowej na współczesnym rynku pracy. Pomoc tą świadczymy w nowym paradygmacie poradnictwa - jako doradztwo kariery. W paradygmacie tym kluczowe znaczenie ma kapitał kariery. Kapitał kariery są to wszelkie dyspozycje osoby, jej talenty, które może ona aktywnie zainwestować na rynku pracy. Warunkiem skuteczne inwestowania swego kapitału na rynku jest samowiedza: skąd wychodzę? – kim jestem? – ku czemu zmierzam?
Metodą podniesienia samowiedzy jest nowoczesna diagnoza skłonności zawodowych. Wspieramy młodzież w podejmowaniu dojrzałych decyzji edukacyjnych i zawodowych. Na podstawie bogatego doświadczenia rozwijamy też działania profilaktyczne w związku z licznymi kryzysami rozwojowymi, jakie pojawiają się w tym okresie.

 

Odbiorcy – młodzież 15 plus
Grupą docelową naszego projektu jest młodzież w okresie dojrzewania i w początkach dorosłości, tj. w tzw. wieku młodzieńczym (lata 15 do 25-30). Staramy się myśleć rozwojowo; chodzi o rozwój ukierunkowany na kompetencje.

 

Rozwój zawodowy


Ale chodzi nam nie tylko o młodzież. Zwracamy się również do pedagogów i doradców zawodowych w szkołach średnich, do dyrektorów placówek oświatowych i do rodziców. Chcemy nawiązać owocną współpracę.

 

15 plus – dla Gimnazjalisty
14-15 lat to początek okresu rozwojowego, który nazywa się w psychologii rozwojowej „dojrzewaniem”. Nie chodzi tu o dojrzewanie organizmu, ale o dojrzewanie umysłowe. Głębokie pragnienia i dążenia zostają odzwierciedlone mentalnie i tworzą strukturę skłonności, w tym również skłonności zawodowych. Dlatego już w trzeciej klasie gimnazjum możliwe jest dokonanie wstępnej diagnozy skłonności zawodowych. Celem tej diagnozy jest określenie dominujących u danej osoby relacji zawodowych.
Struktura ważnych relacji „ja” – „świat zawodowy” kształtuje się już we wczesnym dzieciństwie, lecz są to relacje przeżywane. Dziecko nie potrafi jeszcze jasno myśleć o tym, czego pragnie.
Przejście od okresu „dzieciństwa” do okresu „młodości” zaczyna się około 10-12 roku życie; jest to zwykle szósta klasa szkoły podstawowej.
Gimnazjum – to okres zwany „wiekiem przekory”. Zmiany rozwojowe ogarniają wówczas sferę fizjologiczną i emocjonalną, powstają nowe jakościowo pragnienia i dążenie: są one związane z zawiązującą się wówczas identyfikacją seksualną.
Dojrzewanie intelektualne przejawia się w zdolności do opanowania wiedzy przedmiotowej. Miarą tej wiedzy są stopnie oraz punkty uzyskane w gimnazjum. Natomiast dojrzewanie społeczne i osobowościowe wymaga diagnozy głębszej.
Diagnoza skłonności zawodowych w klasie trzeciej gimnazjum pozwala oszacować zarówno „poziom” rozwoju osobowości, jak i „typ” aktywności zawodowej. Jednak z uwagi na dużą dynamikę zmian rozwojowych badanie takie należy powtórzyć w okresie liceum bądź technikum, przed decyzją o dalszym przebiegu kariery zawodowej.

 

15 plus – dla szkół ponadgimnazjalnych
Okres zwany „dojrzewaniem” zamyka się około 17-18 roku życia; młodzież wkracza wówczas w okres tzw. harnonizacji, w którym ideał „ja”, zarysowany w okresie wcześniejszym(dojrzewania) przyobleka się w konkretne sposoby jego realizacji. Znaczenia nabiera wówczas decyzja o tym, jaka szkoła wyższa będzie najodpowiedniejsza dla danej osoby.
Zaś w dalszej perspektywie pojawia się nie tylko optymalna praca, ale i jakaś grupa zawodów.

 

15 plus – dla pedagoga i nauczyciela
Zadania, jakie stają przed szkołą to nie tylko nauka i wychowanie, ale też przygotowanie do kariery zawodowej na bardzo zmiennym dziś rynku pracy.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, jaką świadczy szkoła młodzieży w tym zakresie, polega na „wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej oraz udzielania informacji w tym zakresie” (§. 2, p. 8)
Ale jest to też „wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami” (j.w., p. 4) oraz „podejmownaie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych” (j.w., p. 14).
Pomoc ta jest organizowana m.in. w formie „zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu” (j.w., § 7 p 4) i „porad dla uczniów” (p. 5) oraz „porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli” (p. 6).
Do zadań pedagoga i psychologa w tym zakresie należy m.in. „diagnoza indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych” wykonywana w celu określenia niepowodzeń edukacyjnych”, a także wspierania talentów (§. 23). Jednym ze sposobów realizacji tych zadań jest "pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów" (§. 23 p. 7) oraz "wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej” (p. 8).
Cenną pomocą metodyczną w tym zakresie jest Internetowy system do diagnozy skłonności zawodowych o nazwie „Doradcazawodu.pl”.
Co oferuje DoradcaZawodu doradcy zawodowemu w szkole?

 • dotarcie z bezpłatną informacją zawodową do każdego ucznia,
 • materiał do metodycznej pracy nad dojrzałą decyzją zawodową o dalszym kształceniu,
 • pomoc w sytuacji kryzysowej: wahanie co do trafności wyboru szkoły,
 • pomoc w tworzeniu „indywidualnych planów działania” uczniów,
 • pomoc w przygotowaniu konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,
 • orientację w strukture dyspozycji zawodowych konkretnych klas, na tle innych klas i na tle całej szkoły.

15 plus – dla doradcy zawodu
Zadania, jakie stają przed szkołą to nie tylko nauka i wychowanie, ale też przygotowanie do kariery zawodowej na bardzo zmiennym dziś rynku pracy.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, jaką świadczy szkoła młodzieży w tym zakresie, polega na „wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej oraz udzielania informacji w tym zakresie” (Zob. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, §. 2, p. 8). Ale jest to też „wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami” (j.w., p. 4) oraz „podejmownaie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych” (j.w., p. 14).
Pomoc ta jest organizowana m.in. w formie „zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu” (j.w., § 7 p 4) i „porad dla uczniów” (p. 5) oraz „porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli” (p. 6).
Do zadań doradcy zawodu należy m.in. (§ 25)
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; (...)
3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej; (...)
6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
W projekcie 15+ oferujemy doradcy zawodu:

 • szkolenia specjalistyczne z diagnozy skłonności zawodowych i z diagnozy charakteru;
 • szkolenia specjalistyczne na temat procesu doradczego przygotowwującego młodzież do podjecia dojrzałej decyzji zawodowej;
 • dostarczamy narzędzi, które ułatwiają "pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej" młodzieży;
 • pomoc w "prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej";
 • pomoc w przygotowaniu konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,
 • orientację w strukture dyspozycji zawodowych konkretnych klas, na tle innych klas i na tle całej szkoły.

 

Obrazkowy Test Zawodów Martina Achtnicha

Nowoczesna i pogłębiona diagnoza kompetencji
Test Skłonności Zawodowych jest metodą psychologiczną do diagnozy charakteru zawodowego. Jego użytkownikami są doradcy zawodowi i doradcy personalni.
Narzędzie to powstało w latach 80-tych XX wieku w Szwajcarii, która jest kolebką licznych testów psychologicznych. Jego twórcą jest Martin Achtnich, psycholog i doradca zawodowy. Metoda Achtnicha upowszechniła się nie tylko w Europie, ale również w Brazylii. Podręcznik metody posiada tłumaczenie na język francuski, portugalski, rosyjski i polski (2010).
Polska adaptacja metody została przygotowana dla potrzeb doradztwa personalnego przez Henryka Jarosiewicza z Zakładu Psychologii Zarządzania Uniwersytetu Wrocławskiego. Zapleczem teoretycznym testu Achtnicha jest jego praca pt. „Psychologia dążeń i skłonności zawodowych” (2013).
W warsztacie pracy doradcy zawodowego test Achtnicha stanowi cenne uzupełnienie w procesie oceny kompetencji młodzieży i dorosłych, w doradztwie indywidualnymi w naborze pracowników do firmy. Przedmiotem diagnozy jest bowiem trudno uchwytna sfera dążeń i skłonności zawodowych, czyli wola i charakter zawodowy.
Przyjmujemy, że kompetencje to miara wartości pracownika dla firmy, a więc odpowiedź na pytanie: czy jest to odpowiedni człowiek na danym stanowisku pracy? Stosunkowo łatwo zmierzyć wiadomości, a nawet niezbędne umiejętności zawodowe. Umykają nam głębsze dyspozycje: wola i charakter. W diagnozie metodą Achtnicha skupiamy się na sferze pragnień i dążeń, a więc na tym, czego chce dana osoba i w jakim stylu działa.
Do tej pory tego typu zjawiska umykały uwadze teoretyków i praktyków zajmujących się zarządzaniem kadrami. Potrafimy określić zainteresowania zawodowe, lecz nie potrafimy wyjaśnić, dlaczego coś ma znaczenie dla danej osoby. Tymczasem człowiek interesuje się czymś – bo przeżywa to jako wartościowe - bo pragnie - bo do tego dąży. Człowiek jest skłonny wybrać taką, lub inną pracę właśnie dlatego, że pragnie znaleźć się w pewnych relacjach zawodowych, dlatego że dąży do pewnego położenia życiowego, np. do awansowania w strukturach firmy.

Relacje a ścieżka kariery zawodowej
Celem ekspertyzy zawodowej jest określenie tych relacji zawodowych, w których dana osoba ma szanse dobrze funkcjonować. Relacje te określone są w prosty, a zarazem subtelny sposób. Test Achtnicha jest testem wyboru, w którym materiałem testowym są obrazki (fotografie) bądź filmy związane ze światem pracy. W ciągu 5-10 minut osoba badana wybiera obrazki, które jej się podobają i odsuwa te, które budzą w niej awersję. Na podstawie tej prostej próby zachowania określa się jej dążenia i skłonności zawodowe. Badanie można przeprowadzić w bezpośrednim kontakcie, „na stole”, lub na odległość, przez Internet.
Wybory określają ścieżkę rozwoju zawodowego, szeroko rozumiany los. Nie zawsze jednak wiemy, dlaczego podejmujemy pewne decyzje i wybory. Oprócz pogłębionej diagnozy zasobów firmy test Achtnicha oferuje ekspertyzy indywidualne dla pracowników. Celem udostępnianej ekspertyzy zawodowej (a czasem i bezpośredniej porady) jest rozwój samowiedzy. Achtnich HR pozwala wprowadzić do myślenia o sobie i swojej karierze zawodowej wiedzę o swych głębokich talentach.

Aspekty diagnozy
Człowiek rozwiązuje w pracy zawodowej trzy problemy: zabezpieczenie materialne, rozwój zawodowy i nawiązuje odpowiednie dla siebie relacje (klimat i kultura organizacyjna). Ekspertyza zawodowa Achtnich HR dotyczy trzech, dopełniających się aspektów.
Przede wszystkim (1) wartości instrumentalnych, czyli racjonalnych działań (zadań), które jest skłonny podejmować pracownik. Odpowiednie relacje instrumentalne pozwalają na skuteczne działanie w świecie, to jest powodowanie zamierzonych zmian w sytuacji zewnętrznej. Relacje instrumentalne dopełniają (2) wartości autoteliczne, czyli relacje, które są potrzebne dla dobrego samopoczucia; to odpowiedni klimat i kultura organizacyjna. Bez nich aktywność wygasa. Doznawanie tych relacji to źródło zadowolenia lub przeciwnie stresu. Odpowiednie relacje autoteliczne warunkują zmiany w samym podmiocie, czyli jego dojrzewanie. Chodzi nie tylko o zaspokajanie potrzeb, ale również o (3) szeroko rozumiany rozwój, w tym rozwój zawodowy. Optymalne połączenia relacji instrumentalnych i autotelicznych gwarantuje nie tylko rozwój zawodowy, lecz nabywanie kwalifikacji, które przełożą się na wymierne kompetencje i sprawność działania.

Wybory zawodowe
O sukcesie każdej firmy, również szkoły, decydują w znacznej mierze decyzje personalne. O sukcesie zawodowym pracownika/ucznia przesądzają jego decyzje i wybory. Dewizą doradców pracujacych tą metodą jest stwierdzenie, iż to wybory kreują los. Pomagamy w decyzjach kadrowych, ale pomagamy też w decyzjach i wyborach każdego z pracowników/uczniów. Pomagamy zarządzać talentami, które rozumiemy jako „kapitał kariery”. Kapitał pracownika i kapitał firmy.

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Panel logowania

Gościmy

Dzisiaj:346
Wczoraj:493
W tygodniu:346
W miesiącu:8485
Ogólnie:596800

 • Twoje IP: 18.205.176.85
 • Browser: Unknown
 • Browser Version:
 • Operating System: Unknown

2
Online

poniedziałek, 18, listopad 2019 16:17