wybory kreują los
wybory kreują los

Statut placówki doskonalenia nauczycieli (Instytutu Charakterologii)

Statut
Instytutu Charakterologii „Nowe Życie”

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. INSTYTUT CHARAKTEROLOGII NOWE ŻYCIE zwany w dalszej części statutu „Instytut Charakterologii” jest placówką doskonalenia nauczycieli działającą na podstawie niniejszego statutu.

§ 2

1. „Instytut Charakterologii” ma ogólnokrajowy zasięg działania.

2. Siedziba „Instytutu Charakterologii” mieści się we Wrocławiu, ul. Chorzowska 38A.

3. Organem prowadzącym „Instytut Charakterologii” jest Kapitał Kariery Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul Opolska 51/1, wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.02/00141/2014.

4. Placówka posiada stronę internetową www.kapitalkariery.pl

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania placówki

§ 3

Celem „Instytutu Charakterologii” jest organizowanie i prowadzenie działań wspomagających przedszkola, szkoły i placówki, w tym form doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów przedszkoli, i szkół publicznych i niepublicznych oraz placówek oświatowych, oraz upowszechnianie dobrych praktyk pedagogicznych.

§ 4

1. Do zadań „Instytutu Charakterologii” należy:

1) Inspirowanie, organizowanie i prowadzenie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, doradców zawodowych, pedagogów i psychologów, a także kadry kierowniczej przedszkoli, szkół i placówek ze szczególnym uwzględnieniem konferencji, warsztatów i szkoleń, uwzględniających specyfikę nauczanych przedmiotów lub prowadzonych zajęć oraz dotyczących kompetencji zawodowych nauczyciela. W planowaniu form uwzględnia się także kierunki polityki oświatowej państwa oraz zmiany w prawie oświatowym.

2) Upowszechnianie wiedzy na temat charakteru i jego znaczenia w projektowaniu i rozwoju karier zawodowych.

3) Prowadzenie szkoleń z zakresu doradztwa zawodowego oraz stosowania nowoczesnych narzędzi diagnozy zawodowej dla młodzieży i osób dorosłych.

4) Ewaluowanie prowadzonych działań i wykorzystywanie wyników do doskonalenia jakości pracy własnej.

5) Prowadzenie wsparcia dla przedszkoli, szkół i placówek, doradztwa i konsultacji, także online w zakresie organizacyjnym, metodycznym, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz prawno-administracyjnym.

6) Upowszechnianie przykładów dobrej praktyki.

2. „Instytut Charakterologii” realizuje swoje zadania poprzez formy indywidualnego i zbiorowego doskonalenia, konsultacji i doradztwa oraz doskonalenie online.

3. „Instytut Charakterologii” prowadzi doskonalenie nauczycieli i dyrektorów na podstawie autorskich planów form doskonalenia opracowanych przez własnych trenerów i edukatorów.

4. „Instytut Charakterologii” prowadzi działalność wydawniczą adresowaną do kadry pedagogicznej przedszkoli, szkół i placówek.

Rozdział III

Organy i organizacja placówki

§ 6

1. Działalnością „Instytutu Charakterologii” kieruje organ prowadzący.

3. Do kompetencji organu prowadzącego należy w szczególności:

1) ustalanie głównych kierunków działania, planów pracy oraz sprawozdań;

2) zatrudnianie trenerów i edukatorów;

3) nadzorowanie realizacji zadań wykonywanych przez osoby zatrudnione;

4) przygotowywanie form doskonalenia od strony organizacyjnej, administracyjnej i kadrowej.

§ 7

4. Strukturę organizacyjną „Instytut Charakterologii” stanowią:

1) Prezes organu prowadzącego;

2) Trenerzy;

3) Edukatorzy:

a) Nauczyciele

b) Specjaliści – osoby nie będące nauczycielami

5. W placówce nie tworzy się rady pedagogicznej.

6. Obsługę administracyjno-księgową „Instytutu Charakterologii” zapewnia organ prowadzący.

Rozdział IV

Prawa i obowiązki pracowników placówki

§ 8

1. Organ prowadzący zatrudnia trenerów oraz edukatorów w celu realizacji zadań statutowych placówki. Forma zatrudnienia jest uzależniona od osoby zatrudnianej.

2. Do zadań organu prowadzącego należy w szczególności:

1) Udział w planowaniu pracy na rok szkolny oraz przygotowywaniu sprawozdań z realizacji planu;

2) Prowadzenie i realizacja certyfikatów jakości nadawanych za bardzo wysoki poziom działania z uwzględnieniem prawideł metodyki oraz poszukiwanie nowatorskich rozwiązań;

3) Akceptacja planów szkoleń;

4) Monitorowanie jakości prowadzonych form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz pracy placówki;

§ 9

1. Trenerzy i edukatorzy – nauczyciele posiadający wykształcenie wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym oraz posiadający przygotowanie niezbędne do realizacji zadań statutowych „Instytutu Charakterologii”.

2. Trenerzy i edukatorzy - osoby nie będące nauczycielami, które ukończyły studia wyższe oraz posiadają przygotowanie niezbędne do realizacji zadań statutowych „Instytutu Charakterologii”.

3. Do kompetencji Edukatorów należy w szczególności:

1) opracowywanie planów szkoleń;

2) przygotowywanie materiałów szkoleniowych dla uczestników;

3) prowadzenie szkoleń i troska o ich jakość;

4) dokumentowanie szkoleń wg ustaleń organu prowadzącego;

5) promocja form doskonalenia prowadzonych przez „Instytut Charakterologii”;

6) zgłaszanie organowi prowadzącemu wniosków i uwag odnoszących się do oferty i jakości funkcjonowania placówki;

7) udział w ewaluacji wewnętrznej;

8) wybór formy zatrudnienia

9) przestrzeganie procedur i regulaminów wewnętrznych.

Rozdział V

Sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność placówki

§ 10

1. „Instytut Charakterologii” jest utrzymywany przez organ prowadzący.

2. Organ prowadzący może otrzymywać darowizny, a także pozyskiwać środki w ramach z grantów projektowych i środków unijnych.

Rozdział VI

Zasady korzystania z oferty „Instytutu Charakterologii”

§ 11

1. Oferta jest przeznaczona dla doradców zawodowych, psychologów i pedagogów, dyrektorów i nauczycieli zatrudnionych w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

2. Uczestnicy zapisują się na formy doskonalenia przez stronę internetową lub zgłaszają na adres mailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) zapotrzebowanie na konkretne szkolenie z oferty lub dedykowaną formę przygotowaną na potrzeby zorganizowanej grupy nauczycieli. Przyjęcie zgłoszenia na szkolenie jest uwarunkowane akceptacją organu prowadzącego.

3. Dyrektorzy i nauczyciele, którzy ukończyli daną formę doskonalenia zawodowego, otrzymują zaświadczenie, które zawiera imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia uczestnika, nazwę ukończonej formy doskonalenia oraz łączną liczbę godzin zrealizowanych zajęć. organ prowadzący prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 12

1. Organ prowadzący zapewnia bazę lokalową, organizacyjne i kadrowe warunki do działalności „Instytutu Charakterologii”.

§ 13

1. Instytut Charakterologii” używa podłużnych pieczęci firmowych – adresowych oraz logo zaakceptowane przez organ prowadzący.

2. „Instytut Charakterologii” może posiadać regulaminy i procedury wewnętrzne zatwierdzone przez organ prowadzący, zgodne ze statutem.

§ 14

1. Słuchacze, którzy ukończyli kursy kwalifikacyjne otrzymują świadectwo, według wzoru określonego przez MEN.

2. Organ prowadzący prowadzi rejestr wydawanych świadectw ukończenia kursu kwalifikacyjnego.

§ 15

1. Statut „Instytutu Charakterologii” nadaje organ prowadzący.

2. Zmiany w statucie dokonywane są przez organ prowadzący.

3. Treść statutu obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2019.

Kalendarz

Panel logowania

Gościmy

Dzisiaj:187
Wczoraj:446
W tygodniu:2447
W miesiącu:633
Ogólnie:876241

  • Twoje IP: 34.239.173.144
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

2
Online

niedziela, 02 kwiecień 2023 10:28